Baba giống
Cập nhật ngày: 14/08/16
1. Loại 3 (cm)
Ba ba một tuần tuổi
Giá: 3.000 đ/con
2. Loại 4 (cm)
Ba ba một tháng tuổi
 
Giá: 6.000 đ/con
3. Loại 5 (cm)
Ba ba hai tháng tuổi
Giá: 9.000 đ/con
 
4. Loại 6 (cm)
Ba ba bốn tháng tuổi
Giá: 12.000 đ/con
 
5. Loại 7 (cm)
Ba ba năm đến sáu tháng tuổi
Giá: 15.000 đ/con
Các tin khác: