Báo giá baba giống
Cập nhật ngày: 14/08/16
BÀNG BÁO GIÁ BA BA GIỐNG NGÀY 01/11/2016
 
  
 
STT LOẠI
SIZE
(cm)
Khuyến mãi 
(%)
Đơn giá/1con (đồng)
1 Hai tuần tuổi 3 5            3,000
2 Một tháng tuổi 4 - 5 4            6,000
3 Hai tháng tuổi 5 - 6 3          9,000
4 Ba tháng tuổi 6 - 7 2 12,000
5 Bốn tháng tuổi 7 - 8 2 15,000
6 Năn tháng tuổi 8 - 9 1 18,000
7
 
Trứng sắp nở >1.8 5 3,000
Các tin khác: